Un fato de galegos en morar en Xenebra, conscentes da significación histórica de Galicia e dos problemas desta terra arastora, soscreben as reglas destes estatutos e condin en Xenebra no ano 1967 a sociedade A NOSA GALIZA.

0s obxectivos democráticos de A NOSA GALIZA son os siguentes :

  1. Teima-lo aconchegamento de todolos galegos e mailo seu desenrolo no vindeiro, encol das ideas e arnaxes propios de Galicia.
  2. Defendemento i espallamento da lingua galega.
  3. Desenrolo de todalas actividades de orden cultural, artistico ou de folguedo, aprol do abranxamento dos obxectivos desta sociedade.
  4. Promove-las relacións e posibles traballos en comun con outras sociedades da Suiza, ou doutros países cuios obxectivos non sexan contrarios os de A NOSA GALIZA.